Sharif Iqbal Chowdhury, সোমবার, মার্চ ১৮, ২০১৩


iwdKzj Bmjvg iZb
cvwK¯—vwb nvbv`vi evwnbxi wei“‡× †`‡ki cÖ_g mk¯¿ hy× ïi“ nq GKvˇi AvR‡Ki w`‡b| MvRxcy‡i cvwK¯—vwb †mbvevwnbxi nvgjvi gy‡L M‡o †Zvjv nq mk¯¿ cÖwZ‡iva| ¯’vbxq AvIqvgx jxM †bZv I gyw³hy‡×i c‡¶i we¶zä RbZv †e½j †iwR‡g‡›Ui AwabvqK †j. K‡b©j gvmy` I mn-AwabvqK †gRi G‡KGg kwdDj­vni mnvqZvq cvwK¯—vwb †mbvevwnbxi Ici mk¯¿ AvµgY Pvjvq| fvIqvj ivRevoxi †e½j †iwR‡g‡›Ui evOvwj ˆmwbK‡`i wbi¯¿ Kivi Rb¨ weª‡MW KgvÛvi Rvnvb‡R‡ei †bZ…‡Z¡ GK`j ˆmb¨ Rq‡`ecy‡ii w`‡K iIbv n‡q‡QÑ G Lei Qwo‡q covi m‡½ m‡½ MvRxcyi I Rq‡`ecyi GjvKvi ivRbxwZwe` I Av‡›`vjbiZ QvÎ-RbZvi g‡a¨ Zxeª D‡ËRbv †`Lv †`q| MvRxcy‡ii wewkó ivRbxwZK kvgmyj n‡Ki †bZ…‡Z¡ MVb Kiv nq 3 m`‡m¨i KgvÛ| AvIqvgx jxM †bZv AvKg †gvRv‡¤§j n‡Ki †bZ…‡Z¡ MwVZ 9 m`‡m¨i A¨vKkb KwgwUi wb‡`©‡k P›`Öv †_‡K Rq‡`ecyi †PŠiv¯—v ch©š— cy‡iv iv¯—vq Aa©kZvwaK e¨vwi‡KW ˆZwi Kiv nq| cÖwZ‡ivaKvix RbZv ¯’vbxqfv‡e e›`yK, wc¯—j, djv, ej­g, ivg`v I euv‡ki jvwV msMÖn K‡i cvwK¯—vwb evwnbx‡K †gvKv‡ejvi Rb¨ cÖ¯‘wZ MÖnY K‡i| cvwK¯—vwb evwnbxi ˆmwbKiv c‡_i e¨vwi‡KW mwi‡q mk¯¿ Ae¯’vq Rq‡`ecyi †PŠiv¯—vq Avmvi ciB ïi“ nq Zv‡`i Ici Zzgyj AvµgY| Pviw`K †_‡K RbZvi `ye©vi cÖwZ‡iv‡ai gy‡L w`‡knviv n‡q cvwK¯—vwb evwnbx ¯^qswµq ivB‡dj I †gwkbMvb w`‡q e„wói g‡Zv ¸wj Qzo‡Z _v‡K| cvwK¯—vwb evwnbxi ¸wj‡Z †PŠiv¯—vq knx` nb wbqvgZ, gby Lwjdv Ges AvnZ nb Aa©kZvwaK mvnmx gyw³‡hv×v| G NUbvi cÖwZev‡` U½x‡ZI Zxeª we‡¶vf I cÖwZev` mfv AbywôZ nq| cvwK¯—vwb evwnbx XvKvq wd‡i Avmvi mgq U½x‡Z †b‡g mvaviY gvby‡li Ici AgvbweK wbh©vZb Pvjvq| `ª“Z G Lei XvKvq Qwo‡q co‡j ivRc‡_ †b‡g Av‡m nvRvi nvRvi Av‡›`vjbKvix RbZv|
e½eÜzi 32 b¤^‡ii avbgwÊi evwoi mvg‡b nvRvi nvRvi QvÎ-RbZv mg‡eZ n‡q cvwK¯—vwb †mbvevwnbxi ¸wj I wbh©vZ‡bi wei“‡× cÖwZev` Rvbv‡Z _v‡K| e½eÜz evB‡i †ewi‡q G‡m RbZvi D‡Ï‡k e³e¨ †`b| wZwb cvwK¯—vwb †mbvevwnbx‡K D‡Ïk K‡i e‡jb, Ôevsjvi gvbyl‡K nZ¨v K‡i, wbh©vZb Pvwj‡q Pjgvb msMÖvg ¯—ä Kiv hv‡e bv| hviv wbh©vZb Pvwj‡q evsjvi gvby‡li Av‡›`vjb‡K eÜ Ki‡Z Pvq, Zviv Avnv¤§‡Ki ¯^‡M© evm Ki‡Qb| wZwb e‡jb, evsjvi gvbyl GLb D™¢‚Z cwiw¯’wZi kvwš—c~Y© mgvavb Pvq| i³ †`qvi Rb¨ hviv ˆZwi _v‡K Zv‡`i Ici AZ¨vPvi-wbh©vZb Pvwj‡q wKQy n‡e bv| wKš‘ ˆa‡h©i euva †f‡O †M‡j meB LoKz‡Uvi g‡Zv †f‡m hv‡e|Õ AvR‡Ki w`‡b mKv‡j e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi m‡½ †cÖwm‡W›U fe‡b ¯^í mg‡qi Rb¨ †cÖwm‡W›U Bqvwnqv Lv‡bi mv¶vr nq| wKš‘ Av‡jvPbvq †Kvb AMÖMwZ bv nIqvq e½eÜz †cÖwm‡W›U feb †_‡K †ewi‡q 32 b¤^‡ii evmvq P‡j Av‡mb| †mLv‡b wZwb K‡b©j GgGwR Imgvbxi m‡½ i“×Øvi ˆeV‡K wgwjZ n‡q mk¯¿ Av‡›`vj‡bi †KŠkj Ges gyw³hy‡×i bvbvw`K wb‡q `xN© Av‡jvPbv K‡ib| K‡b©j Imgvbx e½eÜz‡K mk¯¿ gyw³hy‡×i †KŠkj I fv‡jv-g›` bvbv wel‡q mvgwiK evwnbxi AwfÁZvi Av‡jv‡K civgk© †`b| c‡i wZwb AvIqvgx jxM †bZv ˆmq` bRi“j Bmjvg, ZvRDwÏb Avng` I W. Kvgvj †nv‡m‡bi m‡½ ˆeV‡K wgwjZ nb|
weKv‡jI nvRvi nvRvi QvÎ-RbZv jvwVwgwQj K‡i e½eÜzi evmfe‡bi mvg‡b mg‡eZ nq| we¶zä RbZvi D‡Ï‡k e½eÜz e‡jb, †kl i³we›`y w`‡q n‡jI Avgiv Avgv‡`i fwel¨r eskai‡`i Rb¨ ¯^vaxb †`‡ki bvMwiK wn‡m‡e †eu‡P _vKvi AwaKvi wbwðZ K‡i hve| wZwb mevB‡K cÖ¯‘Z _vKvi AvnŸvb Rvwb‡q e‡jb, AwaKvi Av`v‡qi Rb¨ mevB‡K m‡e©v”P Z¨vM ¯^xKv‡i cÖ¯‘Z _vK‡Z n‡e|
Gw`‡K Amn‡hvM Av‡›`vjb I gyw³hy‡×i cÖ¯‘wZ c‡e©i G ch©v‡q †`‡ki eû ¯’v‡b AvIqvgx jxM, QvÎjxM I Ab¨vb¨ ivR‰bwZK `‡ji †bZvKgx©iv mk¯¿ hy‡×i cÖ¯‘wZ wn‡m‡e ¯’vbxqfv‡e A¯¿ msMÖn Ges cÖwk¶Y ïi“ K‡i| †hme evOvwji evwo‡Z Mv`v e›`yK, †`vbjv e›`yK I wifjevi wQj Zviv †¯^”Qvq †m¸‡jv `vb K‡ib| wewfbœ ¯’v‡b _vbv I †UªRvwi‡Z nvgjv Pvwj‡qI A¯¿ msMÖn Ki‡Z _v‡Kb Drmvnx †hv×viv| cwiw¯’wZ w`b w`b DËß n‡Z _v‡K Ges mevB mk¯¿ hy‡×i Rb¨ cÖ¯‘wZ MÖnY Ki‡Z ïi“ K‡ib| we‡kl K‡i MvRxcy‡ii cÖwZ‡iva Ges cvKevwnbxi m‡½ evOvwj ˆmb¨‡`i m¤§yL hy‡×i Lei Qwo‡q co‡j, mviv‡`‡kB Av‡›`vjbiZ jvL jvL Zi“‡Yi g‡bi mvnm AviI eû¸‡Y †e‡o hvq| ZvivI cÖ¯‘wZ wb‡Z ïi“ K‡i m¤§yL cÖwZ‡iva hy‡×i|